Stadgar för Vuxendövas Nordiska Råd

justitia-371x400

§ 1 Rådets namn
Vuxendövas Nordiska Råd – VDNR.

§ 2 Rådets säte
Rådet har sitt säte i Stockholm, Sverige.

§ 3 Ändamål
VDNR är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.
Solidaritet och utbyte av kunskap och erfarenhet prioriteras. VNDR kan etablera samarbete med organisationer utanför Norden, som i Baltikum.


De viktigaste uppgifterna för VDNR är att:

 • Utbyta information om utveckling och förändringar när det gäller de vuxendöva
  och gravt hörselskadade, såväl de som har eller inte har CI eller hörapparat.
 • Bevaka och påverka utvecklingen inom olika områden i de nordiska länderna.
 • Arrangera seminarier för att utbyta erfarenheter på olika områden t.ex.
  kommunikation, tolkning, utbildning, Cochlea implantat och sociala frågor.
 • Initiera, skapa resurser för att driva gemensamma projekt. Samarbeta med offentliga
  organisationer och forskningsinstitut.
 • Utse arrangörsland för de Nordiska sommarveckorna samt i samråd planera densamma.
 • Involvera, informera och samarbeta med andra organisationer.

§ 4 Medlemmar
VDNR består av representanter för organisationer som arbetar med vuxendöva,
gravt hörselskadade och CI-användare mm. Som stödmedlemmar kan
accepteras offentliga organisationer, landsting, statliga organ och dylikt.
VDNR
accepterar även associerat medlemskap, t.ex från organisationer i de baltiska
länderna.

§ 5 Medlemskap
Medlemmar i VDNR är de organisationer som vill arbeta och delta aktivt för att
förverkliga ändamålsparagrafen (§3). Ansökan om medlemskap
och eventuellt
associerat medlemskap
inges till VDNR:s sekretariat men skall godkännas av
årsmötet.

§ 6 Medlemsavgift
Varje medlem betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften. Avgiften skall vara
inbetald innan utgången av oktober månad.
Associerade medlemmar och stödmedlemmar har reducerade årsavgifter som
bestäms av årsmötet varje år.

§ 7 Beslutande organ
Beslut på högsta nivå fattas på årsmötet av medlemsförbundens representanter
och under tiden mellan dessa via e-post.
Associerade medlemmar har tal- och förslagsrätt, men icke rösträtt. Associerade
medlemmar kan inte väljas till styrelsen.

§ 8 Årsmöte
Årsmötet skall hållas senast den 31 maj på en plats som ordföranden bestämmer.
Kallelse skall ske senast två månader före mötet.

På årsmötet skall följande frågor finnas upptagna på föredragningslistan:
1. Godkännande av föredragningslistan
2. Val av två personer som tillsammans med ordförande för mötet justerar
mötesprotokollet
3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om kallelse sänts ut i rätt tid
6. Val av VDNR:s ordförande
7. Val av VDNR:s sekreterare
8. Val av VDNR:s kassör.
9. Godkännas, att sekretariatet består av ordföranden, sekreteraren och kassören
10. Val av VDNR:s revisor och revisorssuppleant
11. Verksamhetsberättelse för det gångna året
12. Ekonomisk redovisning för det gångna året
13. Revisionsberättelse
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för året
15. Beslut om medlemsavgift för året
16. Behandlande av medlemsansökningar
17. Behandling av inkomna motioner
18.
Fastställande av personer som har underteckningsrätt för VDNR för ansökningar
i olika fonder eller dylikt
19. Övriga frågor

De frågor som behandlas vid det årsmötet skall skriftligen tillställas
medlemsrepresentanterna senast två månader innan mötet.

§ 9 Rösträtt
Valda representanter har rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet om inget
annat nämns i stadgarna. Om det blir lika många röster i sakfrågor har ordförande
utslagsröst.

§ 10 Rådet
Rådet består av två representanter som har valda suppleanter från varje
medlemsorganisation. Rådet kan fatta beslut när minst hälften av
representanterna är närvarande. Vid röstning har ordförande utslagsröst.

Protokoll från möten skickas till representanter, kassör och revisor. Rådets
sekretariat skall göra förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 11 Räkenskaper
VDNR:s bokföringsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna ska vara avslutade
och överlämnade till revisorn senast tre månader före årsmötet.

§ 12 Verksamhets- och revisionsberättelse
Rådets sekreterare skall varje år skriva en verksamhetsberättelse över det
gångna året. Revisorn ska överlämna revisionsberättelse och de reviderade
räkenskaperna senast två månader före årsmötet.

§ 13 Motioner
Motioner skall vara inkomna till sekretariatet minst två månader innan årsmötet

§ 14 Revisorer
Den av årsmötet utsedda revisorn har i uppdrag att granska rådets bokföring och
förvaltning

§ 15 Stadgeändring
För att en ändring av eller ett tillägg tillstadgarna ska träda i kraft omedelbart
krävs ett beslut på årsmötet med två tredjedelars majoritet. Förslag till ändringar
skall tillfogas kallelsen.

§ 16. Upplösning av förbundet
VDNR upplöses om man fattar beslut om det på två möten efter varandra. Det
ena ska vara ett årsmöte. På båda mötena ska beslutet fattas med två
tredjedelars majoritet. Om VDNR upplöses ska eventuella tillgångar delas mellan
medlemsförbunden.